Gallery O

Vestergade 12

4930 Maribo, Denmark

Phone: +45 50181013

Email: dkgalleryo@gmail.com

Instagram: galleryo.dk

GALLERY O KUNSTFORENING

Vedtægter for Gallery O Kunstforening
§ 1. Navn.

Foreningens navn er Gallery O Kunstforening. Foreningens hjemsted er Maribo /Lolland.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe og opretholde en platform for kunstnere og andre kulturaktører, herunder generere økonomisk afkast.

§ 3. Medlemskab
Som medlemmer kan optages alle, som tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent.
Kontingentets størrelse besluttes på generalforsamling.
Medlemmerne får status som:
A-medlemmer med stemmeret til generalforsamling og valgbarhed til bestyrelsen. Medlemskabet dokumenteres ved et af formanden signeret medlemsbevis.
A-medlemmer bistår bestyrelsen i foreningens daglige virke.
B-medlemmer uden stemmeret. Osse kaldet støttemedlemmer.
Et B-medlem kan anmode generalforsamlingen om at blive A-medlem.
Såfremt bestyrelsen efter moden overvejelse finder, at et medlem modarbejder foreningen eller skader dens omdømme kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med omgående virkning. Denne beslutning kan ankes ved førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel via hjemmesiden galleryo.dk og ved mails til dem der har opgivet en sådan adresse, med angivelse af tid og sted.

Fast dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af bilagskontrollanter.
8. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Hvis blot et enkelt medlem anmoder om skriftlig og eller hemmelig afstemning skal dette imødekommes.
Hvis et A-medlem er forhindret i at komme til generalforsamling kan vedkommende overdrage sit mandat til navngivent andet A-medlem ved skriftlig fuldmagt.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt der er stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes
1. såfremt vedtægterne kræver det
2. såfremt bestyrelsen finder anledning hertil
3. eller såfremt det skriftligt begæres af mindst en tredjedel af A-medlemmerne.

I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse til generalforsamling udgå senest 14 dage efter begæringens modtagelse.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære generalforsamlinger.

§ 5. Bestyrelse.
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 3 eller 5 personer og en suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden, herunder budget.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når majoriteten af bestyrelsesmedlemmerne er til stede til et reelt indkaldt møde.
Nedlægger et bestyrelsesmedlem sit mandat træder suppleanten til. Nedlægger halvdelen eller mere af bestyrelsens medlemmer deres mandat, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 6. Regnskab og økonomi.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af valgte bilagskontrollanter og godkendes af generalforsamlingen.
Gallery O Kunstforening hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 7. Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, som ikke må være kassereren.


§ 8. Ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning.
Vedtægtsændringer kræver at mindst to tredjedele af samtlige fremmødte A-medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Dog kan en tredjedel af de fremmødte A-medlemmer begære vedtægtsændringen prøvet på en ekstraordinær generalforsamling som indkaldes alene med dette
formål.
Foreningens opløsning behandles som en vedtægtsændring.
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue overdrages til lokale kunstnere efter bestyrelsens anbefaling.


Maribo 15. marts 2022 – Dirigent: Brian Holmqvist – Referent: Bo Richardt